شکاف عمیق خشکسالی برچهره کرمان/۱۴درصدروستای کرمان فاقدآب آشامیدنی