آشتیانی: گره زدن مسائل کشور به مذاکرات امیدی عبث است