تاسیس ۲۰ حزب و تشکل سیاسی/ صدور پروانه فعالیت برای ۱۰ حزب