کاهش بهای نفت به حذف هزاران فرصت شغلی در کانادا می ...