کلنگ احداث یک پروژه خوابگاهی همزمان با هفته خوابگا‌ها به زمین خواهد خورد