قهرمانان مسابقات جهانی دوومیدانی درگناوه استقبال شدند