سفیر ژاپن در ایران: گردشگران ژاپنی به کرمان بیایند