استفاده فلسطینی‌ها از وسایل نقلیه عمومی رژیم صهیونیستی ممنوع شد