آغاز رقابت ۴۲۰ دانشجو در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان کشور در رشت