سردار دهقان: ایران، عراق و سوریه خواهان محو کامل داعش هستند