ادامه هتاکی های شاهین نجفی مرتد با استفاده از ترانه های یغما گلرویی