طباطبایی: ماده انابولیک مصرف پزشکی ندارد قصد ورزشکار دوپینگ بوده است