ورزشگاه تبریز درپاسخگویی به خیل عظیم مستقبلین از رییس جمهوری شرمنده شد