ماموریت هیات مدیره به پورحیدری و معینی برای انتخاب جانشین قلعه نویی/ اولویت با مربی خارجی