دستوري عمل کردن به جاي مرحم بيشتر يک داغ براي توليد است