۸۸ هزار نفر در آزمون ارشد تاکنون انتخاب رشته کرده اند