نسل جدید خواهان نگاهی جدید در حوزه دفاع مقدس هستند