معاون فرماندار: خشکسالی به مزارع دیم قصرشیرین خسارت جدی وارد کرد