تلاشهای کمیته ویژه تعیین سرنوشت اسرای ایرانی در عراق ادامه دارد