نفرات برگزیده ششمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی معرفی شدند