دانشجویان افغانستانی از روشنگری وزیر کشور در ارایه تصویر واقعی از زندگی مهاجران تقدیر کردند