بيمه شدگان مفقود شدن دفترچه درماني خود را فوراً به شعبه تأمين اجتماعي اطلاع دهند