موسوی: برای استقلال مربی خارجی باکلاس بهتر از داخلی است