طرح فرانسه برای حل 18 ماهه بحران فلسطین و اسرائیل/ تهدید پاریس برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین