کنفرانس ملی بتن بستری برای اجرایی کردن تحقیقات علمی است ‌