شهرداران در صدور پایان‌کار به نماسازی ساختمان‎ها توجه کنند