بزرگ ترین استیج رو باز خاورمیانه بر فراز بام تهران !