استقبال غریبانه از قهرمانان نابینا و کم بینای گیلانی