جلسه توجیهی نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج برگزار می‌شود