اردوهای جهادی عاملی موثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع محرومیت است