پاسخی قاطع و روشن به تهدیدهای آمریکایی‌ها داده‌ایم