حرکت ايران در مسير عمل به دستورات قرآني و حمايت از مظلومان