رشد ارزش سهام اروپا / نوسان شاخص سهام آمريکا و آسيا