رئیس کمیته امداد: قوانین مجلس به نفع مددجویان و نیازمندان رقم بخورد