دعوای 250 نفر روستایی با چوب و کلنگ/ پلیس: درگیری بر سر اختلافات ملکی بود