8 دانش آموز تنکابنی به مسابقات فرهنگی و هنری کشوری راه یافتند