کشتی حاوی کمک های غذا و دارو به یمن به باب المندب رسیده است