سردار دهقان: ایران،عراق و سوریه خواهان محو داعش هستند