مراسم مناجات شعبانیه و دعای كمیل در اهواز برگزار می شود