ضرورت اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سمنان