«الگوی پایه» موضوع اصلی کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت