ابطحی: اغلب اعضای کابینه دولت نسبت به اتفاقات بی‌تفاوت هستند