آمریکا برنامه‌های حامی دموکراسی در کوبا را تغییر می‌دهد