بیمه شدگان مفقود شدن دفترچه درمانی خود را به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند