استاندار سمنان بر تسریع رفع مشکلات تولیدکنندگان تاکید کرد