۶۰ درصد کفش های موجود در بازار اصفهان تولید داخلی است