همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی در سنندج آغاز شد