نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی از صنایع دستی حمایت می‌کنند