در جریان سفر هیأت طالبان به ایران نیستیم/ نماینده سازمان ملل در امور یمن احتمالاً فردا در ایران/ پرون