اعلام جزئیات استخدام پنج هزار نفر در آموزش و پرورش شایعه است